Zřízení místa asistenta pedagoga ve škole

Školy a školská zařízení mohu v současnosti zřizovat pozice asistentů pedagoga na základě dvou odlišných postupů:

A) První varianta je zřízení pozice asistenta pedagoga coby „podpůrného opatření“ ve vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tato varianta se týká téměř všech asistentů pracujících v běžných mateřských, základních a středních školách.

Podmínkou pro zřízení pozice je v tomto případě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a písemný souhlas zákonného zástupce žáka.
V systému podpůrných opatření škola dostává od státu dotaci na plat asistenta pedagoga. Výše dotace závisí na výši pracovního úvazku asistenta (doporučuje poradenské zařízení v rozsahu od 10 do 40 hodin týdně) a také na tom, zda má jít o asistenta ve vyšší úrovni (s maturitou) nebo nižší úrovni (bez maturity).

V letech 2016 až 2019 mohly dotace na plat asistentů pedagoga v systému podpůrných opatření čerpat i speciální školy. Od roku 2020 už speciální školy zřizovat pozice asistentů v systému podpůrných opatření nemohou (výjimku mají jen některé speciální střední školy, kde tato forma asistentů pedagoga i nadále fungovat může). 

B) Druhou variantou je zřízení pozice asistenta pedagoga coby standardního zaměstnance školy, placeného z běžného školního rozpočtu.

Tato varianta byla i v minulosti častější ve speciálních školách, a od roku 2020 je pro speciální školy (s výjimkou některých speciálních středních škol) jedinou možností, jak asistenty pedagoga zaměstnávat.

Na rozdíl od první uvedené varianty, v tomto případě není pro zaměstnání asistenta pedagoga nutné ani doporučení z poradenského zařízení, ani souhlas zákonného zástupce žáka.

Většina speciálních škol dostává od počátku roku 2020 na tyto asistenty pedagoga finanční prostředky ve stejném režimu, jako dostávají peníze na platy učitelů. Množství peněz od státu – a tím i množství zaměstnaných asistentů – je závislé na typu speciální školy, počtu žáků ve třídách a rozsahu výuky. V některých málo početných třídách (tři nebo méně žáků) nedostává škola peníze na asistenta žádné, systém přepokládá, že výuku zvládne učitel sám. V početnějších třídách (čtyři a více žáků) školy dostávají na plat asistenta pedagoga dotaci pokrývající poloviční nebo vyšší úvazek (20 a více hodin týdně). V případě tříd s žáky „se závažnými vývojovými poruchami chování, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem“ by měla škola dostat dotaci pokrývající více než jeden úvazek asistenta pedagoga.

Asistenta pedagoga jako standardního zaměstnance školy, mimo systém podpůrných opatření, může zaměstnat i škola hlavního vzdělávacího proudu (tedy škola běžná, ne-speciální) – v takovém případě ale škola na asistenta nedostane od státu žádné peníze navíc, předpokládá se, že asistent bude zaplacen z běžného školního rozpočtu…na což téměř žádná škola nemá prostředky, proto se s touto variantou v praxi moc nesetkáváme.