Přímá a nepřímá činnost asistenta pedagoga

Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistentů podle nařízení vlády (určující zejména pro asistenty ve speciálních školách)

Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti se určuje podle nařízení vlády (č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění novelizace nařízením vlády č. 195/2019 Sb.) a je nutné jej rozlišit podle toho, zda je o asistenta pedagoga ve speciální škole nebo o asistenta pedagoga ve škole běžné.

Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při čtyřiceti hodinách týdně – rozsah přímé pedagogické činnosti nastaven takto:

A. Asistent pedagoga, který nevykonává činnost jako podpůrné opatření (týká se hlavně asistentů ve speciálních školách a třídách, oficiálně označovaných jako školy a třídy zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona): 36 hodin týdně.

B. Asistent pedagoga v běžné škole nebo v běžné třídě (tedy nikoli ve třídě nebo škole zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona), který vykonává činnost jako podpůrné opatření: 32 až 36 hodin týdně.

Zbývající část z hodinové dotace úvazku by měla být nepřímá pedagogická činnost – tedy například při 36 hodinách přímé pedagogické činnosti by zbývající 4 hodiny (doplnění do čtyřicetihodinové pracovní doby) měly být na nepřímou pedagogickou činnost. Při zkráceném pracovním úvazku se rozsah přímé i nepřímé pedagogické činnosti krátí úměrně krácení úvazku.

Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistentů podle vyhlášky (určující zejména pro asistenty v běžných školách)

U asistentů placených ze systému podpůrných opatření (tj. asistentů v běžných třídách/školách, na doporučení školského poradenského zařízení) jsou ředitelé ještě limitováni výší dotace na asistentův plat – podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) totiž 90 % dotace totiž musí být využito na přímou pedagogickou činnost.

Pokud má tedy škola doporučeného asistenta například na úvazek 30 hodin týdně, z přidělené dotace musí ředitel školy zadat asistentovi 27 hodin týdně přímé pedagogické činnosti, a jen 10% z dotace (tedy v daném případě 3 hodiny týdně) může využít na placení nepřímé pedagogické činnosti asistenta. Legislativa (výše uvedené nařízení vlády) tak sice umožňuje řediteli, aby dal asistentovi do úvazku i více než jen ony 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně, nicméně případné hodiny „navíc“ by musel zaplatit z jiných finančních prostředků, mimo dotaci (tedy např. z běžného rozpočtu školy).

U standardních výší úvazků asistenta pedagoga jsou rozsahy činností dané dotací nastavené takto:

  • Úvazek 0,25 = 9 hodin přímé a 1 hodina nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,3889 = 14 hodin přímé a 1,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,5 = 18 hodin přímé a 2 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,6389 = 23 hodin přímé a 2,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,75 = 27 hodin přímé a 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,8889 = 32 hodin přímé a 3,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 1,0 = 36 hodin přímé a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti.