Profese školního asistenta

Profese školního asistenta není definována legislativně (není pojmenována v zákonech ani ve vyhláškách), řídí se ale podle projektových výzev ministerstva školství. Zejména jde o dokument:

Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf

Podle tohoto dokumentu je profese školního asistenta zřizována za účelem podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (zejména v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, dlouhodobě špatného prospěchu, nízké motivace nebo kázeňských přestupků) a dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zaměstnavatelem školního asistenta je zpravidla mateřská nebo základní škola.

Pro odlišení od asistentů pedagoga je důležité zdůraznit, že školní asistenti nejsou pedagogičtí pracovníci – mají tedy menší nárok na dovolenou (jen 4 – 5 týdnů ročně), nemají nárok na studijní volno a v rámci vzdělávání nespadají do režimu DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).