Spolupráce s poradenskými pracovníky

Podmínkou skutečně dobré práce asistenta pedagoga s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, žáky se sociálním znevýhodněním) je spolupráce s poradenskými pracovníky, kteří mohou asistentovi vysvětlit, v čem spočívá problém konkrétního žáka, a poradit mu, jak s konkrétním žákem pracovat.

  1. Výchovný poradce

  2. Metodik prevence

  3. Školní psycholog

  4. Školní speciální pedagog

Poradenské pracovníky může asistent pedagoga najít jak ve škole, tak i mimo školu (v takzvaných školských poradenských zařízeních).

  1. Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

  2. Speciálně pedagogická centra (SPC)

Poradenští pracovníci

V každé škole jsou vždy přítomni alespoň dva poradenští pracovníci – výchovný poradce a metodik prevence; v některých školách pak působí i další dva poradenští pracovníci – školní psycholog a školní speciální pedagog.

Výchovný poradce by měl být schopen asistentovi pomoci s řešením výchovných problémů a obtíží v chování žáků. Ve školách, ve kterých nepracuje školní speciální pedagog, by měl výchovný poradce poskytnout asistentovi pedagoga základní informace o druhu postižení/znevýhodnění žáků i základní metodickou pomoc v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodik prevence se ve školách zabývá prevencí sociálně patologických jevů. Asistentovi pedagoga může metodik prevence poradit zejména v tom, jak působit na konkrétní žáky, aby se u nich předcházelo vzniku sociálních patologií (kouření, užívání návykových látek, hraní hazardních her).

Školní psycholog pracuje jen na některých školách…tam, kde je školám k dispozici, může zajistit velmi efektivní pomoc u žáků s problémy v chování, u žáků s problémy v rodinném prostředí, u žáků s problémy v pozornosti. Asistentovi pedagoga může školní psycholog poskytnout cenné rady pro práci s žáky, kteří se obtížně začleňují do třídního kolektivu nebo se v kolektivu často dostávají do konfliktních situací.

Školní speciální pedagog je k dispozici jen na některých školách. Asistentovi pedagoga může školní speciální pedagog poradit a pomoci s konkrétními problémy, které se objevují ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní speciální pedagogové také ve školách často organizují hodiny reedukací (někdy nazývaných také „nápravy“) pro žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) – na těchto hodinách může asistent pedagoga načerpat cennou inspiraci pro práci s žáky s těmito diagnózami.

Školská poradenská zařízení

Metodickou pomoc a podporu může asistent pedagoga také u pracovníků školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Kontakt na poradenské zařízení, se kterým škola spolupracuje, by měl asistentovi pedagoga ve škole poskytnout výchovný poradce nebo školní speciální pedagog. Pracovníci poradenských zařízení obvykle alespoň jednou nebo dvakrát ročně navštěvují školu a poskytují poradenskou podporu učitelům a asistentům přímo ve školním prostředí. Některá poradenská zařízení také jednou za čas organizují setkání určená asistentům pedagoga ze škol, které s poradenským zařízením spolupracují.

Základní informace o školských poradenských zařízeních:

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou samostatnými školskými organizacemi, které fungují obvykle v každém okrese. PPP mají na starost zejména žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a žáky, jejichž výchovně-vzdělávací problémy mají původ v nevhodném sociálním prostředí. PPP také provádí prvotní diagnostiku u žáků, u kterých není jasné, zda je jejich problém způsoben specifickou poruchou školních dovedností nebo sníženými intelektovými schopnostmi (pokud ovšem zjistí, že se jedná o žáka s lehkým mentálním postižením, předává tohoto žáka do péče SPC). Pro školy, které mají přípravou třídu, PPP také diagnostikuje žáky se sociálním znevýhodněním, které je možné do přípravné třídy zařadit.

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou nejčastěji zřizována jako organizační součást speciálních škol, v každém kraji se jich vyskytuje několik. SPC poskytují služby školám a rodinám s žáky se zdravotním postižením (kromě žáků se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, kteří jsou ve většině případů v péči PPP). SPC je obvykle zaměřeno na určitý druh postižení, samostatně tedy existují centra pro žáky se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s mentálním postižením atd. SPC zajišťují diagnostická vyšetření, poskytují školám (pedagogům i asistentům pedagoga) poradenství v oblasti vzdělávání žáka se zdravotním postižením, v některých případech centra také zapůjčují školám pomůcky potřebné pro práci s žákem s postižením a odbornou speciálně-pedagogickou literaturu.

! Poradenské zařízení nemůže asistentovi poskytnout zprávu z vyšetření žáka – tu může asistent pedagoga získat jedině ve škole, u výchovného poradce nebo u školního speciálního pedagoga. (Poradenské zařízení nesmí zprávu ukázat ani předat nikomu jinému, než zákonnému zástupci žáka.)