Kvalifikační předpoklady

V současnosti jsou rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga – podle nich je odlišeno i požadované vzdělání:

  1. pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru s pedagogickým zaměřením nebo kvalifikační kurz "studium pedagogiky" ve variantě určené pro asistenty pedagoga);
  2. pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu (kurz "studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích").

Podle výše kvalifikace a délky praxe je stanovován i – zpravidla velmi skromný – plat asistenta pedagoga. Pohybuje se od 4. platové třídy (cca 15 a půl tisíce korun při celém úvazku) výše; maximální platové úrovně okolo 8. až 9. platové třídy (při velmi rozsáhlé praxi v oboru až 36 tisíc korun) dosáhne jen málokterý pedagogický asistent.

Další schopnosti a předpoklady

Vedle zákonem stanovených požadavků na absolvované vzdělání vyžaduje profese asistenta pedagoga i další kvalifikační předpoklady, schopnosti, dovednosti a osobnostní dispozice. Tyto předpoklady se často liší podle toho, u jakých žáků bude asistent působit – u žáka s Downovým syndromem bude zapotřebí citlivý přístup, u žáka s poruchou chování razance a přirozená autorita, u žákyně s kvadruparetickou formou mozkové obrny bude potřeba i fyzická síla pro manipulaci s vozíkem…

Ze všech možných požadavků na asistenta pedagoga si podrobněji popišme alespoň některé schopnosti a dovednosti, které by měl mít asistent pedagoga působící ve třídě s žáky se sociálním znevýhodněním (větší část z těchto předpokladů ale pochopitelně platí nebo může platit i pro ostatní asistenty):

  1. Asistent by měl mít kladný vztah k dětem se sociálním znevýhodněním, měl by skutečně chtít s těmito dětmi pracovat a chtít jim pomoci k lepšímu vzdělání. Asistentem by se neměl nikdo stát jen z pouhého nedostatku jiných pracovních možností a pochopitelně by asistentem (ani jiným pedagogickým pracovníkem) neměl být někdo, kdo má předsudky vůči menšinám.
  2. Asistent by měl mít znalosti odpovídající činnostem, které bude vykonávat. Asistentem pedagoga se může stát i člověk bez maturity a je to v pořádku, pokud se bude v práci soustředit na podporu komunikace s rodinami sociálně znevýhodněných žáků a na práci s žáky přípravného ročníku, neměl by ale například doučovat žáky druhého stupně, protože by na to jeho vlastní znalosti nemusely stačit.
  3. Asistent by měl být empatický, měl by být alespoň z části schopen vidět svět očima dítěte, mít porozumění pro zájmy a priority dětí. Současně by měl asistent mít alespoň základní znalosti o rodinném zázemí dětí a pochopení pro jeho zákonitosti.
  4. Se znalostí prostředí, ze kterého žáci pocházejí, přímo souvisí i další žádoucí schopnost asistenta pedagoga – měl by umět komunikovat s rodiči žáků. Měl by být schopen formulovat sdělení jednoduše, jasně a srozumitelně, a umět jednat s rodiči sociálně znevýhodněných žáků respektujícím, partnerským způsobem.
  5. Pro správný výkon přímé pedagogické činnosti by asistent měl být schopen pracovat pod vedením učitele a umět se poučit z rad zkušenějších (asistentů i pedagogů) i ze svých vlastních chyb. Asistenti často nastupují do profese bez předchozí pedagogické praxe a schopnost s pokorou se učit od ostatních pracovníků školy je pro ně nezbytná.
  6. V neposlední řadě by asistent měl být i dostatečně trpělivý, aby mohl s méně nadanými žáky procvičovat látku tak dlouho, jak budou potřebovat, a zároveň být dostatečně razantní a důsledný, aby mohl i mezi staršími žáky působit svou přirozenou autoritou.

U žáků z etnických minorit může být výhodou, pokud je asistent sám příslušníkem dané minority – takový asistent může dalším pedagogům zprostředkovat informace o kultuře a sociálním životě minority, svou přítomností může pomoci žákům z minorit k tomu, aby přijali prostředí školy „za své“, a v neposlední řadě může být těmto žákům i vzorem úspěšného, kvalifikovaného a pracujícího člověka z jejich vlastního okolí.