Studium pro asistenty pedagoga

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Podobu kvalifikačních studií pro asistenty pedagoga upřesňuje vyhláška č. 317/2005 Sb.

Pro asistenty pedagoga na nižší kvalifikační úrovni je určeno studium podle § 3:

§ 3 Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, se uskutečňuje v délce trvání alespoň 120 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.

Zájemci o práci asistenta pedagoga na vyšší kvalifikační úrovni, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, mohou kvalifikaci na pozici asistenta získat také prostřednictvím kurzu „studium pedagogiky“, který je v §1 vyhlášky popsán takto (asistentů se týká kurz v rozsahu 120 hodin popsaný pod písmenem "b"):

§ 1 Studium pedagogiky

(1) Studium pedagogiky se uskutečňuje v délce trvání alespoň

a) 300 vyučovacích hodin pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy,

b) 120 vyučovacích hodin v ostatních případech.

(2) Studium pedagogiky se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.