Jak využít nově zřízenou pozici ukrajinského asistenta pedagoga?

06.09.2022

S nárůstem počtu ukrajinských žáků ve školách v ČR vzrůstá i potřeba podpory těchto žáků (a jejich učitelů) prostřednictvím asistentských profesí. 

Stejně jako i dříve mají školy možnost získat „běžného“ asistenta pedagoga – tedy pokud jim asistenta na základě diagnostiky potřeb ukrajinských žáků doporučí školské poradenské zařízení. V rámci projektového financování (zejména ze „šablon“) je možné výuku ukrajinských žáků podpořit prostřednictvím pozic školních nebo dvojjazyčných asistentů. Protože ale všechny tyto možnosti jsou velmi limitované, vyhlásilo ministerstvo školství samostatný dotační program na podporu „ukrajinských asistentů pedagoga“.   

Základní informace

Pozice ukrajinského asistenta pedagoga je určena pro mateřské, základní a střední školy nebo konzervatoře vzdělávající žáky cizince (zejména z ukrajinských rodin) s udělenou dočasnou ochranou. Podle pokynů ministerstva školství má být pozice ukrajinského asistenta zatím zřizována na období od září do prosince tohoto kalendářního roku (2022), dlouhodobější perspektiva pak bude upřesněna během podzimu.   

Základním cílem pozice ukrajinských asistentů bude usnadnit přijetí a vzdělávání ukrajinských žáků. Lze předpokládat, že ukrajinští asistenti budou minimálně zpočátku (po přijetí žáka do školy) plnit částečně i roli tlumočnickou, pomohou žákovi s orientací ve školním prostředí, zprostředkují komunikaci mezi učitelem a žákem i mezi školou a rodiči žáka. Důležitá bude role ukrajinských asistentů pedagoga i v podpoře zapojení ukrajinských žáků do kolektivu českých spolužáků. Postupně by pak i ukrajinští asistenti měli plnit základní roli asistentů pedagoga – tedy pomáhat učitelům s celou třídou (kolektivem žáků) tak, aby sám učitel měl na nově příchozí ukrajinské žáky více času.   

Financování pozice

Dotační program ministerstva školství počítá s financováním ukrajinských asistentů pedagoga na základě počtu ukrajinských žáků (resp. žáků cizinců s udělenou dočasnou ochranou) v dané škole. Do příslušného počtu žáků se  započítávají se pouze ti žáci cizinci, kteří jsou zařazeni do tříd s převahou žáků s občanstvím ČR – program tedy není určen na podporu tříd, ve kterých ukrajinští žáci tvoří více než 50 % z celkového počtu žáků. 

Mateřské a základní školy dostávají finanční prostředky na zřízení pozice ukrajinského asistenta pedagoga v případě, že vzdělávají alespoň deset ukrajinských žáků; u malotřídních škol je minimální počet pro získání dotace na mzdu ukrajinského asistenta snížený na pět vzdělávaných ukrajinských žáků, u středních a konzervatoří musí jít naopak o minimálně dvacet vzdělávaných ukrajinských žáků. (Při splnění těchto minimálních počtů žáků dostává škola peníze na poloviční pracovní úvazek asistenta. Pro získání dotace na celý pracovní úvazek ukrajinského asistenta pedagoga musí mít mateřská nebo základní škola alespoň dvacet ukrajinských žáků, střední škola nebo konzervatoř alespoň třicet ukrajinských žáků.)

Podrobnější informace spolu s přepočtem limitu počtu zaměstnanců na reálné úvazky najdete na https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-k-zajisteni-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-od-zari-2022/

Kvalifikace

Ukrajinský asistent pedagoga by měl mít vzdělání na úrovni očekávané u asistentů pedagoga (podle § 20 zákona o pedagogických pracovnících) – měl by mít tedy buď střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v pedagogickém oboru anebo by si měl doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Stejně jako u ostatních pedagogických pracovníků i u ukrajinských asistentů pedagoga se ale připouští (na výjimku) možnost zaměstnat pracovníka, který nemá odpovídající vzdělání, za předpokladu, že škola nesežene uchazeče, který by potřebné vzdělání měl. 

Důležitou podmínkou pro výkon profese ukrajinského asistenta pedagoga je, že příslušný pracovník musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího. U českého jazyka naopak stačí základní znalost, kterou ověřuje ředitel školy při přijetí pracovníka. Stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci i ukrajinský asistent pedagoga musí být plně způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a zdravotně způsobilý. 


Zbyněk Němec (PedF UK, Nová škola o.p.s.)  

Podrobnější informace viz Věstník MŠMT ČR, srpen 2022. Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 na financování ukrajinských asistentů pedagoga (Č.j. MSMT-21684/2022-2). Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/stanoveni-dalsich-financnich-prostredku-pro-materske?source=rss