Jak vidí asistenty pedagoga Česká školní inspekce?

06.01.2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové, asistentky a asistenti,

krátce před vánočními svátky byla zveřejněna zpráva České školní inspekce - https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(5), která hodnotí průběh školního roku 2021/2022. Protože asi málokdo z Vás najde čas na prostudování celé zprávy, pojďme se společně alespoň krátce podívat, co tato výroční zpráva říká o práci asistentů pedagoga v jednotlivých stupních škol.

Mateřské školy

Mimořádně pochvalně se výroční zpráva České školní inspekce (ČŠI) staví k uplatnění asistentů pedagoga v mateřských školách: V téměř všech případech hodnotili jak inspektoři, tak i sledovaní učitelé práci asistentů pedagoga jako „zcela přínosnou“ nebo (v menším množství případů) jako „spíše přínosnou“. Jen zcela ojedinělé výtky směřovaly k tomu, že asistent občas pomáhá dětem i s činnostmi, které by si mohly zvládnout samy. 

Pozitivní hodnocení podtrhuje i správné nastavení spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem – jak uvádí zpráva: „O převažující dobré součinnosti pedagogů a asistentů pedagoga při vzdělávání v běžných třídách svědčí, že s dítětem (dětmi) se SVP a s ostatními dětmi při vzdělávacích činnostech pracoval v 82,9 % asistent pedagoga a pedagog střídavě. Jen v 10,1 % je vzdělávání dětí se SVP ponecháno zcela na asistentovi pedagoga a v 7 % jejich vzdělávání zajišťoval výhradně pedagog a role asistenta byla pouze pomocná.“ (str. 44)

Základní školy

Na úrovni základních škol se problematice práce asistentů pedagoga věnuje zpráva jen v obecnější rovině, i zde ale konstatuje, že asistenti pedagoga zajišťují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami výraznou podporu. 

I zde zpráva konstatuje převažující správné nastavení práce asistentů: „Asistenti byli využíváni nejen pro žáky, ke kterým jsou primárně určeni, ale také pro ostatní žáky, kteří pomoc potřebovali.“ (str. 84) Jako zvlášť důležitou vyzdvihuje zpráva pozitivní roli, kterou asistenti pedagoga sehráli v uplynulém školním roce při začleňování žáků z Ukrajiny. 

Střední školy

Ve středních školách jsou sice asistenti pedagoga zaměstnáváni méně než ve školách základních a mateřských, i zde ale podle zprávy ČŠI v mnoha případech asistenti pedagoga představují pro žáky významnou podporu. 

Zároveň se ale ve středních školách nejvíce projevují některá úskalí asistentské profese. Například poměrně velká skupina učitelů středních škol podle zprávy ČŠI kritizuje asistenty za to, že se věnují pouze žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a že svou komunikací s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami ruší ostatní žáky – jak ale uvádí sama inspekční zpráva: „Všechny tyto výhrady učitelů však svědčí o tom, že činnosti asistentů nejsou ze strany učitelů dostatečně koordinovány, dělba práce mezi učiteli a asistenty není dostatečně propracována a neprobíhá efektivní delegace vhodných činností z učitele na asistenta. Jednou z příčin může být to, že učitelé jen v malé míře absolvují adekvátní přípravu na spolupráci s asistentem při výuce.“ (str. 130) 

Máme radost, že výroční zpráva ČŠI tak potvrzuje dvě teze, které tvrdíme dlouhodobě: 1) Asistenti pedagoga představují ve všech stupních škol jeden z nejvýznamnějších zdrojů podpory pro žáky i pro učitele. 2) Kvalitu práce asistentů pedagoga je potřeba dále rozvíjet především pomocí vzdělávání zaměřeného na správné nastavení spolupráce mezi asistenty a učiteli – vzdělávání, které bude určené jak samotným asistentům, tak ale i učitelům, kteří s asistenty pracují. 

Zbyněk Němec
Autor je vysokoškolský pedagog, působí jako docent na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. S Novou školou o.p.s. spolupracuje jako lektor a metodik.