Jak asistenti pomáhají?

13.09.2021

Přečtěte si zpětné vazby vedení škol a vyučujících k projektu, ve kterém obecně prospěšná společnost Nová škola podporuje asistentky pedagoga ve čtyřech vybraných základních školách v jejich docházce do rodin sociálně znevýhodněných romských žáků, v doučování těchto žáků v rodinách, a především v navazování pozitivní a funkční komunikace mezi rodiči těchto žáků a institucemi škol.

Březen 2021

ZŠ Kamenná stezka, Kutná hora:

Doposud byli podpořeni 3 žáci cizinci a 1 žák romský sociálně znevýhodněný žák ze 3. a 4. ročníku.

Práci našich asistentek zapojených do projektu Nové školy hodnotím jako velmi přínosnou - u žáků cizinců je potřeba podpory, zejména v době distančního vyučování, velká, vzhledem k tomu, že jsou prakticky odříznuti od česko-jazyčného prostředí.

Paní asistentky žákům svou prací dopřávají pocit úspěchu při školní práci, což je nesmírně důležité pro vztah žáků vůči škole.

U romského žáka je pokrok evidentní i na základě zprávy z vyšetření v PPP, paní asistentka mu rovněž pomáhá zažít úspěch, což se opět ukazuje být vysoce motivačním faktorem.

Všechny 3 vyučující všech 4 žáků hodnotí práci asistentek rovněž jako velmi přínosnou a pro žáky motivující – pokrok je v hodinách naprosto evidentní, žáci se připojují, reagují, odesílají domácí práci.

V důsledku práce asistentek se výrazně zlepšila i komunikace s rodinami, které vidí, že jejich dětem tato práce pomáhá.

Z pozice vedení tedy považuji projekt za velmi přínosný.

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthovázástupkyně ředitele pověřená řízením školy, ZŠ Kamenná stezka

ZŠ Cimburkova, Praha:

Dobrý den,

zpětná vazba, kterou mi zaslali pedagogové, by se dala shrnout asi následovně.

Oproti loňskému jaru se díky práci asistentů zlepšila komunikace s rodiči některých žáků. Připojují se i děti, které tu možnost neměly (zapůjčení tabletů).

 Asistenti pomohli s vytipováním vhodných rodin, kterým byly z různých zdrojů zajištěny počítače, popř. tablety. Rodiny dle potřeby kontaktovali a v neposlední řadě jim byli nápomocní s potřebnou administrací a zajistili i předání.

Také se nám osvědčilo, že mají děti možnost mimo standardní „online výuku“ připojení online s asistentkou, která jim pomáhá vysvětlovat a vypracovat některé DÚ.

 Asistenti pomáhají řešit některé nevyzvednuté DÚ i tím, že je dětem odnesou domů (pokud si sami nemohou přijít do školy).

 Celkově je přínos asistentů pozitivní v tom, že obstarávají komunikaci s rodiči dětí a s dětmi, které potřebují pomoci s úkoly.

Upozorňují na vyzvedávání a odevzdávání úkolů. Pomáhají při přípravě prací pro žáky a při přípravě na online výuku.

S pozdravem

Richard Šťastný, zástupce ředitelky, ZŠ Cimburkova

ZŠ Vohradského, Šluknov:

Klady a přínosy projektu AP

- došlo k navázání kontaktu s rodiči,

- prostřednictvím AP byly předávány informace spojené s povinnou školní docházkou, včetně podpory dětem při vypracovávání domácích úkolů,

- děti se zúčastňovaly doučování a byly začleňovány do mimoškolních aktivit,

- v rámci distanční výuky AP připravovala pomůcky, pracovní listy i osobně kontaktovala rodiny, které se nezapojovaly do výuky.

AP (Renáta Hladíková) svým pracovním nasazením a komunikačními schopnostmi dokáže kladně motivovat zákonné zástupce i děti v oblasti plnění povinné školní docházky. Na základě tohoto projektu jsou rodiče seznámeni s provozem školy, s jejími pravidly a v neposlední řadě jsou objasňována pozitiva pravidelnosti školní docházky. Jelikož je většina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s odlišným mateřským jazykem, tak je AP plně využíván v přípravné třídě. Na základě pravidelného kontaktu AP se výrazně zlepšila komunikace mezi zúčastněnými stranami.

Jana Kvapilová, třídní učitelka přípravné třídy, ZŠ Šluknov

V mé třídě je 7 žáků ze soc. znevýhodněného prostředí. Tito žáci nemají doma počítače a nemohou tedy pracovat v době distanční výuky s učitelem online.

 Velmi si proto cením práce paní Marcely Poláčkové, která si tyto žáky zve jednotlivě do školy a pomáhá jim s domácími úkoly a trpělivě vysvětluje nové učivo, se kterým by tyto děti měly jinak velké problémy. Paní Poláčková pracuje samostatně, aktivně spolupracuje s třídním učitelem a také s rodiči těchto žáků.

Pro mě i pro samotné žáky je to velká pomoc. Takže z mé strany hodnotím projekt pozitivně.

S pozdravem 

Mgr. Eva Bredlová, ZŠ Šluknov

ZŠ Vodárenská, Jaroměř:

Přínos práce AP v projektu Nová škola o.p.s.

1. Komunikace s rodiči osobně, při návštěvách v rodinách i přes facebook; sdělování informací od učitelů a potřebnosti distanční výuky.

2. Distribuce tištěných učebních materiálů do rodin.

3. Vyzvedávání vyplněných úkolů v rodinách a jejich odevzdání učitelům.

4. Pomoc žákům při online výuce – připojení, řešení omluvenky za absenci (kdy se žáci ze zdravotních důvodů online výuky nemůžou účastnit).

5. E-mailová komunikace s učiteli žáků ohledně obsahu učiva v tištěných materiálech.

6. Přímá práce v rodinách některých žáků – pomoc při řešení úkolů.

Irena Krátká, zástupkyně ředitele


O projektu

Projekt „Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou“ je realizován v období od října 2020 do března 2023 a hrazen z programu Active Citizens Fund (financovaného z Fondů EHP a Norska; číslo projektu 0016/2019/ACF/2). Realizátorem projektu je Nová škola o.p.s. Základem projektu je rozšíření činnosti asistentek pedagoga nad rámec jejich působení ve škole – v projektu je financována a metodicky podporována činnost asistentek pedagoga, které v odpoledních hodinách docházejí do rodin sociálně znevýhodněných romských žáků, doučují tyto žáky v jejich domácím prostředí, zajišťují komunikaci mezi školou a rodinami, podporují vzájemnou důvěru mezi učiteli a rodiči žáků. Zapojené asistentky pedagoga takto působí ve čtyřech lokalitách (Ústecký, Královéhradecký, Středočeský kraj a Praha) a poskytují podporu žákům ze škol, které jsou ohrožené segregací a/nebo spádové pro sociálně vyloučené lokality.  Součástí projektu je i mapování příkladů dobré praxe z práce asistentek pedagoga a tvorba případových studií, které mají za cíl poukázat na důležitost asistentské podpory a osvědčené strategie v komunikaci asistentek pedagogů a rodin sociálně znevýhodněných žáků.   

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách: http://novaskolaops.cz/acf-o-projektu

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“ 

„The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and empowerment of vulnerable groups. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants.“ 


Připojené soubory