Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

25.05.2020

Zbyněk Němec

V následujících týdnech zůstanou školy v České republice pro žáky zavřené. Vvýuka ale zrušena není, pouze přešla na distanční formu.

Jakými způsoby je možné a vhodné v této situaci zapojit ve školách asistenty?

Asistenti pedagoga

U asistentů pedagoga se předpokládá převedení jejich práce do distančního modelu v podobné formě, v jaké tato změna probíhá u učitelů.

U asistentů pedagoga je tato změna dokonce podložena i legislativou (a to platí i za běžných okolností, i mimo výjimečný stav) – konkrétně u asistentů v čtvrtém stupni podpůrných opatření vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvádí následující: „Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.“ (vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších novelizací, příloha 1, bod IV.5.1A)

U asistentů, kteří vykonávají svou činnost jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy u asistentů v běžných školách –, je ještě potřeba připomenout, že „jejich“ žáci mají na podporu asistenta zákonem dané právo (viz školský zákon, §16) a toto právo platí i v současném režimu distanční výuky.

Školy by tedy měly žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podporu asistenta pedagoga zpřístupnit, samozřejmě při zachování všech vládou nařízených preventivních opatření.

Činnosti, které mohou asistenti pedagoga vykonávat:

1. Podpora učitele při přípravě výukových materiálů: asistent pedagoga se domluví s učitelem, jaké materiály je pro žáky potřeba vytvářet, a podle pokynů učitele s přípravou materiálů pomáhá;

2. podpora žáků se speciálním vzdělávacími potřebami při plnění distančně zadaných úkolů: asistent pedagoga je s žákem v pravidelném spojení na dálku (přes Skype, WhatsApp apod., event. třeba i po telefonu) a pomáhá mu s řešením úkolů zadaných učitelem;

3. podpora učitele při vyhodnocování úkolů: po domluvě s učitelem asistent pedagoga pomáhá s kontrolou a vyhodnocováním splněných úkolů, které žáci posílají;

4. podpora žáků, kteří nemají přístup na internet: po dohodě s učitelem může asistent pedagoga pomoci s distribucí výukových materiálů žákům, kteří v domácím prostředí nemají přístup na internet (učitelem zadané materiály asistent vytiskne a donese žákům do poštovní schránky v místě bydliště); zároveň je asistent s těmito žáky v telefonickém kontaktu a pomáhá jim s plněním zadaných úkolů;

5. vlastní studium: součástí nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga může být také studium odborných materiálů, které zvyšují jejich kompetence pro výkon pedagogické činnosti;

6. pomoc při práci ve škole: v rámci nepřímé pedagogické činnosti se všichni pedagogičtí pracovníci mohou podílet na „odborné péči o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání“ (vyhláška č. 263/2007 Sb., §3), i asistenty pedagoga je tedy v nějaké menší míře možné zapojit do prací tohoto charakteru, nemělo by jít ovšem o jejich hlavní pracovní náplň.

Jednotlivé činnosti se určitě budou lišit v závislosti na typu školy, ve které asistent pedagoga pracuje. Například u asistentů v mateřských školách bude mít menší význam jejich zapojení do distanční práce s dětmi, podobně u asistentů v základních školách speciálních budou možnosti on-line podpory žáků jen velmi limitované – u těchto asistentů je pak vhodné navýšit jejich podíl na ostatních jmenovaných pracovních úkonech.

Školní asistenti

U školních asistentů sice není jejich pracovní zapojení v současné situaci ukotveno v legislativě, v praxi ale jejich práce může být v mnoha ohledech modifikována podobně jako u asistentů pedagoga.

Dokument ministerstva školství „Přehled šablon a jejich věcný výklad“, podle kterého se řídí činnost školních asistentů placených z tzv. „šablon“ v popisu činností školního asistenta například uvádí, že školní asistent: „Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu při přípravě na školní práci.“ (s. 69)

Školní asistent tedy rozhodně může být zapojený do distanční podpory výuky dětí a žáků.

Dále pak výše uvedený dokument konstatuje, že školní asistent také: „Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti.“ (str. 69) Školní asistenti tedy rozhodně mohou i pomáhat učitelům s přípravou výukových materiálů nebo s organizačními činnostmi ve škole.

Jediné, co je u školních asistentů (ve srovnání s asistenty pedagoga) sporné, je jejich případné vlastní studium – to totiž nikde mezi činnostmi školního asistenta specifikované není. (Školní asistent není pedagogický pracovník, tedy se u něj nedá ani odkazovat na náplň nepřímé pedagogické činnosti, protože školní asistent nepřímou pedagogickou činnost v úvazku nemá).

Pro praxi je tak vhodné případné vlastní studium u školních asistentů vnímat jako součást organizační podpory učitele – činnost pak prezentovat např. tak, že asistent prostuduje nějakou publikaci a díky získaným informacím vyrobí pomůcku nebo pracovní schéma pro práci s žákem, event. připraví podklady pro práci učitele.

Tipy

  • Pro online komunikaci mezi asistenty a žáky lze využít prostředky, jejichž souhrnný seznam uvádí ministerstvo školství zde: https://nadalku.msmt.cz/cs/komunikace
  • Asistenti, kteří budou mít v zadání práce ze školy také vlastní studium, určitě mohou využít řady metodických publikací, které v minulosti pro asistenty vydala Univerzita Palackého v Olomouci a které jsou dostupné zde: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/