Aktuality

Pražský hrad a skupina expertů navrhují omezení práv dětí s postižením

Zbyněk Němec

Na Pražském hradě proběhla v sobotu 15. září schůzka prezidenta republiky se skupinou expertů na školství. Tedy prý „expertů“, kromě ministra Roberta Plagy a jeho předchůdce Stanislava Štěcha (kteří nepochybně experty jsou), není známé, kdo všechno se přesně schůzky účastnil. Takže těžko posoudit…

Podle oficiální tiskové zprávy Hradu „na jednání expertního týmu zazněla shoda, že inkluze nesmí být útokem a likvidací praktických a speciálních škol v ČR“, dále pak zpráva uvádí, že „podle expertního týmu by mělo dojít k omezení inkluze na našich školách“.

(Celé znění je dostupné zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/porada-expertniho-tymu-prezidenta-republiky-42-14252)

Omezení inkluze? Ať už tím „expertní tým“ myslí cokoli, je to vůbec možné?

Váže nás úmluva OSN

Jen pro připomenutí: V roce 2006 přijalo Valné shromáždění OSN dokument nazvaný „Úmluva o právech osob se zdravotním postižením“ (dále jen „Úmluva“), v roce 2007 se k dokumentu přihlásila Česká republika, následně dokument schválil Parlament České republiky a podepsal prezident Václav Klaus. Od roku 2009 je tento dokument v ČR součástí právního řádu, a protože jde o tzv. „prezidentskou smlouvu“, má platnost zákona (resp. v případě konfliktu s jiným zákonem má Úmluva dokonce platnost vyšší).

Úmluva v článku 24 říká, že: „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na vzdělání.“ A dále že: „Při uskutečňování tohoto práva státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí aby… osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí.“

Jinak řečeno: Přijetím Úmluvy do našeho právního pořádku se v roce 2009 Česká republika dobrovolně zavázala k tomu, že zajistí, aby děti se zdravotním postižením měly přístup k inkluzivnímu vzdělávání! A pokud se k tomu Česká republika zavázala na úrovni zákona, mají děti se zdravotním postižením právo plnění tohoto závazku vyžadovat.

(Podrobněji o Úmluvě viz https://www.mpsv.cz/cs/28419)

Od roku 2009 je zákonnou povinností České republiky podporovat inkluzivní vzdělávání. Od roku 2009 mají děti se zdravotním postižením v České republice na inkluzivní vzdělávání právo. A tedy pokud chce někdo inkluzivní vzdělávání omezovat, chce tím omezovat práva dětí se zdravotním postižením!

Omezit ty nejslabší

Říká se, že kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se chová ke slabším.

Za slabší obecně považujeme třeba děti, protože nemůžou samy hájit svá práva, za slabší považujeme také lidi s postižením, protože je pro ně ochrana jejich práv obtížnější. Mezi skupinami „těch slabších“ patří děti s postižením k těm nejslabším.

Co to asi říká o těch, kteří by chtěli společnost směřovat k omezování práv dětí s postižením?

----

P.S. Server Aktuálně.cz v článku o schůzce expertního týmu s prezidentem připomíná srpnový rozhovor s ministrem Robertem Plagou, kde ministr údajně uvedl, že „ handicapovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by v budoucnu v běžných školách měli častěji sdílet jednoho asistenta pedagoga“.

Ano, více sdílení znamená méně asistentů a méně asistentů znamená menší výdaje ministerstva na inkluzi.

A pochybnosti?

Že by snad méně asistentů znamenalo více práce pro učitele, který tak bude mít méně času na žáky?

Nechť laskavý čtenář sám posoudí, jaké se zde rýsují priority – jde v první řadě o kvalitu vzdělání nebo o peníze?

(Článek serveru Aktuálně.cz je dostupný zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/inkluzi-na-ceskych-skolach-je-treba-omezit-oznamil-po-jednan/r~a16f7a74b8ee11e8b3e20cc47ab5f122/)

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013