Aktuality

Legislativní změny v profesi asistentů pedagoga: zkušenosti škol jsou v přímém rozporu se záměry zákonodárců

Zbyněk Němec

S přibývajícími počty asistentů pedagoga v českých školách se tato profese stala jedním z nejvíce diskutovaných témat, souvisejících s problematikou společného vzdělávání.

Protože zde dochází v posledním roce k výrazným legislativním změnám (a další se připravují), a protože jsme přesvědčeni o tom, že v zájmu všech aktérů (zákonodárců, pedagogické veřejnosti i žáků) je vytvořit vzdělávací systém co nejefektivnější, rozhodli jsme se uspořádat malou anketu. Chtěli jsme v ní na vzorku několika základních škol zjistit, jak současné nebo připravované změny v oblasti asistentství ovlivňují nebo by mohly ovlivnit stav vzdělávání v těchto školách.

Na realizaci ankety jsme spolupracovali s kolegyněmi a kolegy z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Pedagogické fakulty UK.

Ankety se zúčastnili vedoucí nebo poradenští pracovníci z devíti základních škol z různých krajů České republiky.

Z hlediska velikosti byl vzorek velmi různorodý, od malé venkovské školy pro několik desítek žáků až po velké městské školy pro několik stovek žáků. Ve všech případech šlo o základní školy hlavního vzdělávacího proudu, které zároveň dlouhodobě vzdělávají větší počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ať už žáků se zdravotním postižením nebo žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí).

1. Změna po novele vyhláškou č. 416/2017 Sb.? Jednoznačně k horšímu…

K prvnímu lednu roku 2018 začala platit novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb. vyhláškou č. 416/2017 Sb.), která nově zavedla striktní rozdělení úvazku asistenta pedagoga na 90% přímé pedagogické činnosti a 10% nepřímé pedagogické činnosti (před novelizací mohl ředitel stanovit nepřímou pedagogickou činnost až do výše 50% z úvazku) a rozdělila dotace na platy asistentů do dvou úrovní, konkrétně do 8. a 5. platové třídy (před novelizací byly všechny dotace v 8. platové třídě).

Z oslovených devíti škol, pracovníci sedmi škol hodnotili tuto novelizaci jednoznačně negativně.

Jak konstatovala zástupkyně ředitele ze ZŠ B: „Tato novela výrazně zhoršila činnost asistentů pedagoga. Asistenti nemají dostatek času na konzultaci s vyučujícími tak, aby v hodinách mohli být pedagogovi skutečně nápomocni. Zejména pokud by měli vykonávat svou pozici tak, jak je žádoucí – tudíž nevěnovat se pouze jednomu žákovi, ale pracovat dle pokynů učitele i s celou třídou nebo její částí.

Obdobně ředitel ze ZŠ A konstatoval, že: „Nově nastavený poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti výrazně zkomplikoval možnost využití asistentů pedagoga pro přímou činnost s žáky ve škole, komplikace jsou s nasazením v rozvrhu hodin a splněním povinné kvóty na přímou pedagogickou činnost. Málo časového prostoru pro přípravu na práci s žákem v rámci nepřímé pedagogické činnosti znamená pro asistenta pedagoga práci nad rámec jeho pracovní doby. Tlak na úsporu peněz přináší nižší úvazky asistentů, tím i menší plat a ve výsledku komplikace se získáním zájemce o práci asistenta při nízkém výdělku.“

Školní speciální pedagožka ze ZŠ H pak uvedla také, že škola v tomto již dostala doporučení na asistenta pedagoga s dotací na plat v úrovni 5. platové třídy, a to paradoxně k žákovi s poruchou autistického spektra, kde se od asistenta očekává poměrně vyšší odbornost i vysoké pracovní nasazení.

V osmé z oslovených škol sice novelizace zatím žádné dopady nepřinesla, školní speciální pedagožka ale zmínila možné negativní dopady v budoucnu.

Bez úhony tak z novelizace vyšla jen jedna z oslovených škol, shodou okolností ta nejmenší.

2. Připravované omezení počtu asistentů na třídu se dotkne téměř poloviny škol

V rámci aktuálně připravované další novelizace vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.) se chystá omezení počtu pedagogických pracovníků na třídu, přičemž úprava počítá s tím, že v jedné třídě školy by měl být maximálně jeden asistent pedagoga.

Toto omezení by se ve vzorku dotazovaných škol negativně dotklo čtyř škol z devíti. Více než polovina (konkrétně pět škol) nemá aktuálně ve svých třídách více než jednoho asistenta pedagoga, proto nevnímá tuto připravovanou úpravu jako významné.

Ve čtyřech dotčených školách pracovníci poukazovali zejména na nutnost zapojení dvou asistentů pedagoga v případech, kdy:
a. jeden asistent byl nutný k vybranému žákovi, jehož bylo možné zvládnout pouze za soustavné podpory pedagogického pracovníka, a druhý asistent byl sdílený pro několik jiných žáků ve třídě;
b. jeden asistent byl pro žáky se zdravotním postižením a druhý pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Konkrétně zástupkyně ředitele ze ZŠ B k tomuto uvedla: „Omezení počtu asistentů pedagoga v některých případech přinese výrazné komplikace. Jedná se zejména o třídy, ve kterých kromě žáků, kteří mají sdíleného asistenta pedagoga (např. žáci s LMP, kteří často nejsou schopni samostatné práce a musí být neustále motivováni k činnosti, takže přítomnost asistenta je u nich nutná), je ještě žák s výraznou poruchou chování, který často narušuje výuku, potřebuje i v průběhu hodiny zklidnění a relaxaci a zde je často nutné, aby se mu asistent věnoval celou hodinu individuálně. Zde je přítomnost vyučujícího a dvou asistentů pedagoga často k zajištění výuky nezbytná.“

Výchovná poradkyně ze ZŠ D popsala druhou uvedenou situaci: „Naší školy se to dotýká pouze v případě žáků s OMJ, kterých máme poměrně hodně- v některých třídách působí asistent pedagoga například pro žáka s PAS a zároveň je tam asistent pedagoga pro žáka s OMJ.“

Speciální pedagožka ze ZŠ F pak také upozornila na existující situace, ve kterých jsou v některých třídách dva žáci, kteří oba potřebují samostatné a intenzivní vedení asistentem: „Toto omezení se naší školy dotýká, a to velmi výrazně. Dva asistenty pedagoga souběžně máme ve třech třídách – v 7. ročníku máme 2 chlapce – jeden s PAS a hraničním intelektem, druhý s ADHD a psychiatrickou diagnózou. Ošetření těchto žáků ve třídě jedním asistentem není v lidských silách. Ve třídě jsou ještě další žáci s SPU, kteří pomoc asistenta pedagoga také využívají. V 8. ročníku máme ve třídě dívku s LMP a chlapce s ADHD s afekty a tendenci sebepoškozování během afektu. Spolupráce těchto dvou žáků pod vedením jednoho AP je téměř vyloučena.“

3. Počty asistentů pedagoga ve školách by se rozhodně neměly snižovat, spíše naopak

Ve vztahu k financování společného (inkluzivního) vzdělání žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu se v poslední době objevuje tendence snižovat výdaje státu a s tím související návrhy na omezení počtu asistentů pedagoga, zeptali jsme se proto pracovníků škol, nakolik oni považují počty asistentů v jejich školách za dostatečné a zda si umí představit jejich snížení. 

Odpověď je jednoznačnáani jeden z dotazovaných pracovníků škol neuvedl, že by případné snížení počtu asistentů nemělo negativní dopady do vzdělávání žáků. Počty asistentů pedagoga jsou v současnosti buď zcela adekvátní potřebám školy a žáků, nebo dokonce stále ještě nedostatečné.

Jak uvedla školní speciální pedagožka ze ZŠ E: „Omezení asistentů si neumíme představit, odnesly by to děti, ba naopak bychom asistenty uvítali.“

Podrobněji komentovala situaci výchovná poradkyně ze ZŠ D: „Stav asistentů pedagoga na naší škole je naprosto nedostačující. Nedovedu si představit, že by se jejich počet ještě snížil... nemám na mysli jen žáky s LMP .... ale žáky s PAS nebo s ADHD, kdy v některých třídách by nemohl učitel vůbec vyučovat, protože žáci s poruchou chování, kteří mají inteligenci často nadprůměrnou, by mu bez AP naprosto rozložili třídu.“

Zástupkyně ředitele ze ZŠ B pak upozornila také na to, že s klesajícími počty asistentů by mohla vzrůstat tendence dostat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pryč z běžných škol a že celá situace by také zkomplikovala práci již tak velmi zatíženým učitelům: „Pokud by omezení asistentů pedagoga prošlo, povede to k tomu, že školy udělají vše pro to, aby se žáků, kteří potřebují přítomnost asistenta sami pro sebe, budou chtít zbavit. Nebo k tomu, že někteří učitelé, kteří již teď jsou na pokraji vyčerpání, toto povolání opustí. Protože nebudou mít podmínky pro to, aby mohli kvalitně učit.“

Doporučení

Nejen na základě vlastní znalosti tématu, ale (zejména) na základě výše uvedených zkušeností škol a pedagogických pracovníků, proto pro další legislativní úpravy profese asistentů pedagoga doporučujeme:

1. Zrušit stávající rozdělení přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v poměru 90% a 10% z úvazku – nastavení poměru přímé a nepřímé pedagogické činnosti ponechat v pravomoci ředitele školy tak, aby nepřímá pedagogická činnost mohla být (v souladu s Nařízením vlády č. 75/2005 Sb.) až do výše 50% z úvazku.
2. Upustit od plánovaného omezení počtu asistentů pedagoga na jednu třídu. Zachovat stávající model, ve kterém mohou být souběžně až čtyři pedagogičtí pracovníci ve třídě.
3. Přijmout opatření, která povedou k dalšímu posílení počtu asistentů pedagoga ve třídách. Zamezit jakýmkoli legislativním a jiným organizačním úpravám, které by naopak mohly vést ke snižování počtu asistentů pedagoga ve školách.

AKTUALITY

ZŠ speciální v Psárech přijme asistenta pedagoga

23.09.2020

Pro naši ZŠ speciální v Psárech hledáme asistentku/asistenta pedagoga k dětem s kombinovaným postižením. Úvazek 0,75. Nástup možný ihned. Asistentské vzdělání není nutné, lze dodělat. Dobrá dostupnost z Prahy MHD. >>

MŠ v Říčanech – Kuří hledá asistenta pedagoga na 0,5 úvazek

23.09.2020

Pro Mateřskou školu Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme asistenta pedagoga, 20 hodin/týden, nástup nejlépe 1. října 2020. Nabízíme rodinnou atmosféru malé školy, přátelské a podnětné pracovní prostředí, nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu. Požadujeme laskavý, trpělivý a vstřícný přístup k dětem, schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor. >>

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

22.09.2020

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů v českém vzdělávacím systému. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013