Aktuality

Další novela vyhlášky k práci asistentů? Tentokrát jde snad jen o omyl…

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistenti a asistentky, 

možná jste v minulých dnech zaznamenali v médiích články o tom, jak ministerstvo školství (opět) plánuje snižování počtu asistentů pedagoga. Protože jde o téma pro nás i pro Vás důležité, pojďme si vysvětlit, o co přesně jde.

Hlavní změna: Asistenti už jen pro žáky s některými druhy postižení.

Profese asistenta pedagoga se v současnosti řídí zejména podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) – tato vyhláška už byla v minulých letech několikrát změněna (novelizována) a ministerstvo školství nyní navrhuje její další novelizaci.

Podle návrhu ministerstva by v první řadě došlo ke změně v §5, který popisuje pozici asistenta pedagoga. V současném znění zde text říká, že: „Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…“ Po novelizaci by text zněl takto: „Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.“

----------------------
STANOVISKO ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ najdete zde.
----------------------

Na první pohled se jedná jen o drobnou úpravu, ve skutečnosti ale jde o změnu zcela zásadní. V současné podobě totiž vyhláška připouští podporu asistenta pedagoga u všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy u všech žáků s nějakým druhem postižení nebo znevýhodnění. Pokud by došlo ke změně, kterou ministerstvo navrhuje, asistenti pedagoga by v běžných školách mohli být doporučováni už jen žákům s těmi druhy postižení, které jsou uvedené v navrhovaném textu. Asistenti pedagoga by tak nemohli být doporučováni žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ad.), žákům s logopedickými diagnózami, žákům s tělesným postižením, žákům s odlišným mateřským jazykem nebo žákům se sociálním znevýhodněním.

Zdůvodnění?

V předkládací zprávě k navrhované novele vyhlášky ministerstvo uvádí, že se celá zamýšlená úprava vyhlášky opírá o zjištění získaná „v rámci analýzy statistických dat MŠMT, zjištění České školní inspekce a poznatků z praxe škol a školských poradenských zařízení“.

Skutečně?

Existují snad statistická data, která by ukazovala na potřebu připravit o podporu asistentů třeba žáky s těžkými formami vývojové dysfázie nebo s jinými závažnými logopedickými diagnózami?

Jsou snad dostupná zjištění České školní inspekce, která by poukazovala na zbytečnost asistentů ve třídách, kde učitel souběžně s dvaadvaceti „běžnými žáky“ vzdělává i dalších pět žáků z cizojazyčného prostředí?

Zprávy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v minulosti opakovaně konstatovaly, že pomoc asistentů představuje jeden z nejefektivnějších nástrojů podpory ve vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků – proč asi autoři novely nezahrnuli do své analýzy i tyto zprávy?

Dále v předkládací zprávě ministerstvo také uvádí, že: „Novela tedy cíleně směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.“

Skutečně bude „účelná podpora vzdělávacích výsledků“ například u žáků s tělesným postižením dosažena tím, že přijdou o pomoc asistentů pedagoga? Žáky-vozíčkáře pak budou při pohybu po škole podporovat učitelé? Nebo si snad rodiče těchto žáků budou muset začít platit osobní asistenty, aby se jejich děti mohly i nadále účastnit povinného základního vzdělávání?

Další navrhované změny.

Další změny navrhované v novele vyhlášky by také vedly k tomu, že asistenti pedagoga by již nemohli být doporučováni do vyšších odborných škol a do základních uměleckých škol. Ve VOŠ a ZUŠ by si tedy učitelé v budoucnu museli poradit sami, a to i při vzdělávání žáků s těžkým postižením.

Novela vyhlášky rovněž upravuje poskytování tzv. „pedagogických intervencí“ (poradenským zařízením doporučeného a státem placeného doučování). V současnosti tyto intervence v některých školách zajišťují asistenti pedagoga, často proto, že učitelé na pedagogické intervence už nemají potřebné časové kapacity. Podle návrhu by pedagogické intervence už asistenti pedagoga poskytovat nemohli.

Snad jde jen o omyl…

Navrhovaná novela vyhlášky přináší tak zásadní a neopodstatněné změny k horšímu, že si nelze představit její uvedení v platnost. Naopak, lze odůvodněně předpokládat, že se jedná jen o jakousi pracovní verzi, která byla snad omylem zveřejněna dříve, než v ní došlo k nápravě zásadních nedostatků.

Zároveň je potřeba připomenout, že ministerstvo školství zatím novelu vyhlášky poslalo „pouze“ do připomínkovacího řízení… a je velmi pravděpodobné, že zásadních připomínek se sejde od různých institucí hodně. Doufejme tedy, že se ministerstvo bude připomínkami zabývat a že svůj záměr měnit působnost asistentů pedagoga přehodnotí.

Asistentky a asistenti pedagoga představují zásadní formu pomoci nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro jejich učitele.

V mnoha třídách a výchovných skupinách je pomoc asistentů pedagoga zcela nezastupitelná – je potřeba věřit, že si tuto významnou roli asistentů pedagoga uvědomuje i ministerstvo školství (i když to v posledních letech nedává najevo).

----------------------
Zbyněk Němec

Autor působí jako vysokoškolský pedagog (PedF UK), s o.p.s. Nová škola dlouhodobě spolupracuje jako metodik na projektech zaměřených na práci asistentů a podporů žáků se sociálním znevýhodněním  

AKTUALITY

ZŠ speciální v Psárech přijme asistenta pedagoga

23.09.2020

Pro naši ZŠ speciální v Psárech hledáme asistentku/asistenta pedagoga k dětem s kombinovaným postižením. Úvazek 0,75. Nástup možný ihned. Asistentské vzdělání není nutné, lze dodělat. Dobrá dostupnost z Prahy MHD. >>

MŠ v Říčanech – Kuří hledá asistenta pedagoga na 0,5 úvazek

23.09.2020

Pro Mateřskou školu Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme asistenta pedagoga, 20 hodin/týden, nástup nejlépe 1. října 2020. Nabízíme rodinnou atmosféru malé školy, přátelské a podnětné pracovní prostředí, nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu. Požadujeme laskavý, trpělivý a vstřícný přístup k dětem, schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor. >>

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

22.09.2020

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů v českém vzdělávacím systému. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013