Aktuality

Další novela vyhlášky k práci asistentů? Tentokrát jde snad jen o omyl…

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistenti a asistentky, 

možná jste v minulých dnech zaznamenali v médiích články o tom, jak ministerstvo školství (opět) plánuje snižování počtu asistentů pedagoga. Protože jde o téma pro nás i pro Vás důležité, pojďme si vysvětlit, o co přesně jde.

Hlavní změna: Asistenti už jen pro žáky s některými druhy postižení.

Profese asistenta pedagoga se v současnosti řídí zejména podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) – tato vyhláška už byla v minulých letech několikrát změněna (novelizována) a ministerstvo školství nyní navrhuje její další novelizaci.

Podle návrhu ministerstva by v první řadě došlo ke změně v §5, který popisuje pozici asistenta pedagoga. V současném znění zde text říká, že: „Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami…“ Po novelizaci by text zněl takto: „Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.“

----------------------
STANOVISKO ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ najdete zde.
----------------------

Na první pohled se jedná jen o drobnou úpravu, ve skutečnosti ale jde o změnu zcela zásadní. V současné podobě totiž vyhláška připouští podporu asistenta pedagoga u všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy u všech žáků s nějakým druhem postižení nebo znevýhodnění. Pokud by došlo ke změně, kterou ministerstvo navrhuje, asistenti pedagoga by v běžných školách mohli být doporučováni už jen žákům s těmi druhy postižení, které jsou uvedené v navrhovaném textu. Asistenti pedagoga by tak nemohli být doporučováni žákům s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie ad.), žákům s logopedickými diagnózami, žákům s tělesným postižením, žákům s odlišným mateřským jazykem nebo žákům se sociálním znevýhodněním.

Zdůvodnění?

V předkládací zprávě k navrhované novele vyhlášky ministerstvo uvádí, že se celá zamýšlená úprava vyhlášky opírá o zjištění získaná „v rámci analýzy statistických dat MŠMT, zjištění České školní inspekce a poznatků z praxe škol a školských poradenských zařízení“.

Skutečně?

Existují snad statistická data, která by ukazovala na potřebu připravit o podporu asistentů třeba žáky s těžkými formami vývojové dysfázie nebo s jinými závažnými logopedickými diagnózami?

Jsou snad dostupná zjištění České školní inspekce, která by poukazovala na zbytečnost asistentů ve třídách, kde učitel souběžně s dvaadvaceti „běžnými žáky“ vzdělává i dalších pět žáků z cizojazyčného prostředí?

Zprávy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v minulosti opakovaně konstatovaly, že pomoc asistentů představuje jeden z nejefektivnějších nástrojů podpory ve vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků – proč asi autoři novely nezahrnuli do své analýzy i tyto zprávy?

Dále v předkládací zprávě ministerstvo také uvádí, že: „Novela tedy cíleně směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.“

Skutečně bude „účelná podpora vzdělávacích výsledků“ například u žáků s tělesným postižením dosažena tím, že přijdou o pomoc asistentů pedagoga? Žáky-vozíčkáře pak budou při pohybu po škole podporovat učitelé? Nebo si snad rodiče těchto žáků budou muset začít platit osobní asistenty, aby se jejich děti mohly i nadále účastnit povinného základního vzdělávání?

Další navrhované změny.

Další změny navrhované v novele vyhlášky by také vedly k tomu, že asistenti pedagoga by již nemohli být doporučováni do vyšších odborných škol a do základních uměleckých škol. Ve VOŠ a ZUŠ by si tedy učitelé v budoucnu museli poradit sami, a to i při vzdělávání žáků s těžkým postižením.

Novela vyhlášky rovněž upravuje poskytování tzv. „pedagogických intervencí“ (poradenským zařízením doporučeného a státem placeného doučování). V současnosti tyto intervence v některých školách zajišťují asistenti pedagoga, často proto, že učitelé na pedagogické intervence už nemají potřebné časové kapacity. Podle návrhu by pedagogické intervence už asistenti pedagoga poskytovat nemohli.

Snad jde jen o omyl…

Navrhovaná novela vyhlášky přináší tak zásadní a neopodstatněné změny k horšímu, že si nelze představit její uvedení v platnost. Naopak, lze odůvodněně předpokládat, že se jedná jen o jakousi pracovní verzi, která byla snad omylem zveřejněna dříve, než v ní došlo k nápravě zásadních nedostatků.

Zároveň je potřeba připomenout, že ministerstvo školství zatím novelu vyhlášky poslalo „pouze“ do připomínkovacího řízení… a je velmi pravděpodobné, že zásadních připomínek se sejde od různých institucí hodně. Doufejme tedy, že se ministerstvo bude připomínkami zabývat a že svůj záměr měnit působnost asistentů pedagoga přehodnotí.

Asistentky a asistenti pedagoga představují zásadní formu pomoci nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro jejich učitele.

V mnoha třídách a výchovných skupinách je pomoc asistentů pedagoga zcela nezastupitelná – je potřeba věřit, že si tuto významnou roli asistentů pedagoga uvědomuje i ministerstvo školství (i když to v posledních letech nedává najevo).

----------------------
Zbyněk Němec

Autor působí jako vysokoškolský pedagog (PedF UK), s o.p.s. Nová škola dlouhodobě spolupracuje jako metodik na projektech zaměřených na práci asistentů a podporů žáků se sociálním znevýhodněním  

AKTUALITY

Asistentka pedagoga hledá uplatnění v okrese Svitavy

01.12.2020

Hledám uplatnění na pozici Asistent pedagoga ve Svitavách či blízkém okolí. Uvítala bych plný úvazek, případně úvazek 0,75, ale podmínkou to není. Mám SŠ vzdělání zakončené maturitou, absolvovala jsem kurz AP. V tomto oboru mám více než 2 roky praxe, mohu nabídnout zkušenost s dětmi všech věkových kategorií. Samozřejmostí, kterou nabízím je i empatie, trpělivost a spolehlivost. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013