O projektu

Akreditované kurzy

V rámci projektu projdou školní asistentky, jejich spolupracující učitelé a další členové pedagogického sboru kurzy dalšího vzdělávání. Smyslem kurzů je seznámit ŠA i pedagogy s přínosy funkce školního asistenta pro výuku, možnostmi efektivní spolupráce a komunikace ŠA s pedagogy, dětmi i rodiči, osvědčenými didaktickými postupy a poskytnout jim další informace, které jim mohou pomoci při práci s žáky z cílové skupiny projektu.

S veškerými dotazy ke kurzům se prosím obracejte na novaskola@novaskolaops.cz.


„Efektivní opatření s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků“

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí pedagogické pracovníky s definicí sociálního znevýhodnění a s dopady života v sociálně znevýhodněném prostředí na školní úspěšnost žáků. Poskytne účastníkům základní orientaci v nabídce podpůrných nástrojů dostupných ve školním i mimoškolním prostředí (v sociální sféře, v neziskovém sektoru), vysvětlí základní mechanismy využívané pro zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou sociálně znevýhodněného žáka. Absolventi kurzu rovněž porozumí významu „pedagogizace“ rodinného prostředí žáků a prostředkům k tomuto procesu využívaným a odnesou si několik tipů na osvědčené didaktické postupy.

 • jak identifikovat sociálně znevýhodněného žáka
 • možnosti podpory žáka ze strany školy – příklady dobré praxe
 • možnosti podpory žáka ze strany institucí a NNO (základní orientace v systému sociálních a podpůrných služeb)
 • role asistentů při zprostředkování spolupráce mezi školou, rodinou a dalšími subjekty
 • role asistentů a ostatních pedagogických pracovníků při pedagogizaci rodinného prostředí žáka
 • workshop – tipy na osvědčené didaktické postupy a materiály využitelné nejen při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Proběhne v druhé polovině března 2014.


„Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků“

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí účastníky s obecnými pravidly komunikace a se specifiky komunikace s lidmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (důraz je kladen na komunikaci s rodiči romských žáků). Poskytne jim základní znalosti technik vhodných pro usnadnění komunikace. Na příkladech vybraných kazuistik budou demonstrovány potencionální problémy v komunikaci a nabídnuty konkrétní možnosti řešení těchto problémů.

 • Obecná pravidla komunikace a základní komunikační techniky (úvodní hra, práce s připravenou modelovou situací)
 • sociokulturní specifika a specifika vyplývající z odlišné historické a vzdělanostní zkušenosti účastníků komunikačního procesu
 • očekávání a interpretace jevů účastníky komunikačního procesu
 • nácvik komunikačních technik, práce ve skupinách
 • komunikace učitel – rodič jako pro obě strany příjemný a pro školu i dítě přínosný proces – diskuse za využití kazuistik účastníků

Kurz proběhne v srpnu 2014.


„Tandem“

Akreditovaný dvoudenní kurz je zaměřen na trénink týmové spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho spolupracujícím učitelem. Zaměřuje se především na vzájemné poznání, tipy na spolupráci v rámci výuky i mimo ni a na sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí kurzu je i ukázka modelové hodiny.

Z reakcí jedné z účastnic: „Kurz Tandem byl pro mě přínosný nejen pokud jde o získané znalosti. S paní učitelkou jsme si "potykaly" a je to fajn…“

I. Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga (jednodenní seminář, 9 hodin)

 • sebepoznání a vzájemné poznání, sebehodnocení dosavadní pedagogické práce a spolupráce
 • strategické cíle vzájemné spolupráce (čeho chceme dosáhnout a jak)
 • rozdělení kompetencí, náplň práce asistenta a učitele
 • komunikační techniky – předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů – konflikt jako proces, jeho fáze a vývoj, nástroje pro jeho zvládnutí
 • základy team-teaching – rozdělení úkolů v hodině, jak efektivně využít přítomnosti a dovedností kolegy při výuce a přípravě na ni
 • řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků)

II. Výměna zkušeností – příklady dobré praxe (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • modelová hodina
 • jaké je současné postavení asistentů, jejich kompetence, role ve třídě a ve škole
 • ukázky spolupráce učitele a asistenta pedagoga z vybraných škol
 • výměna zkušeností (co vše ve škole asistenti pedagoga dělají, jak se zapojují do výuky, jak doučují, co je náplní práce asistenta na škole)
 • diskuse o tom, co se kde daří/nedaří

Kurz proběhl v srpnu 2013.


„Asistent pedagoga, učitel a vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků“

(Informační servis o jejich historii, jazykových kódech a sociokulturním zázemí)

Akreditovaný dvoudenní kurz poskytne účastníkům základní informace o historii, jazykových kódech a sociokulturním zázemí romských žáků. U žáků se sociálním znevýhodněním upozorní na možné omyly při diagnostikách SPU a LMP a uvede příklady jak jim díky spolupráci učitel – AP – rodina – předcházet.

I. Historie a jazykové kódy romských žáků (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • Úvod do romistiky - původ a historie Romů v ČR, členění do subetnických skupin, jejich pojmenování a charakteristiky
 • romština a romský etnolekt češtiny – základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou, mluvený projev dítěte a související možné omyly při diagnostikách SPU a LMP (včetně možné role asistentů při snaze o jejich eliminaci)
 • bariéry ovlivňující vzdělávání romských dětí, role „ethnic asistents“ při jejich překonávání

II. Sociokulturní zázemí romských žáků (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • romská rodina
 • nejdůležitější tradice v romské rodině
 • způsob výchovy dětí a učení se v romských rodinách
 • kdo je a za jakých podmínek autoritou (vztah k institucím)
 • spolupráce asistenta pedagoga a učitele s rodiči (jak komunikovat atd., příklady dobré praxe)
 • řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků) + účastníci sami analyzují a definují specifika práce s minoritními (zejména romskými) dětmi

„Inkluzivní škola a asistent pedagoga“

Akreditovaný jednodenní kurz poskytne praktické informace jak školám, které již AP zaměstnávají, tak školám, které se pro tento krok teprve rozhodují.

Poskytneme rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.

 • Co to je inkluzivní škola a kdo je asistent pedagoga - co je účelem zavádění této profese do škol, rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobní asistentem, ukotvení v zákonech ČR, získání prostředků na mzdu asistenta, platové zařazení asistenta, určení náplně práce a uvedení AP do pedagogického sboru
 • Výběr uchazeče o místo asistenta, požadovaná formální i neformální kvalifikace
 • Doporučení pro spolupráci asistenta s pedagogy
 • Specifika práce asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti
 • Metodická podpora asistentů – školní poradenská pracoviště a školská poradenská zařízení
 • Příklady dobré praxe z práce asistentů pedagoga, diskuze s účastníky

 

AKTUALITY

Asistentka pedagoga s praxí hledá práci v okrese Zlín

26.10.2020

AP s praxí ( PAS, ADHD, VPU ) hledá pracovní uplatnění jak na ZŠ, tak SŠ v okrese Zlín. Nebráním se ani zařízením na vesnicích v okolí, při rozumné dojezdové vzdálenosti. Pracovní úvazek ideálně 0,5 a klidně i méně. >>

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

26.10.2020

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013