O projektu

Akreditované kurzy

V rámci projektu projdou školní asistentky, jejich spolupracující učitelé a další členové pedagogického sboru kurzy dalšího vzdělávání. Smyslem kurzů je seznámit ŠA i pedagogy s přínosy funkce školního asistenta pro výuku, možnostmi efektivní spolupráce a komunikace ŠA s pedagogy, dětmi i rodiči, osvědčenými didaktickými postupy a poskytnout jim další informace, které jim mohou pomoci při práci s žáky z cílové skupiny projektu.

S veškerými dotazy ke kurzům se prosím obracejte na novaskola@novaskolaops.cz.


„Efektivní opatření s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků“

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí pedagogické pracovníky s definicí sociálního znevýhodnění a s dopady života v sociálně znevýhodněném prostředí na školní úspěšnost žáků. Poskytne účastníkům základní orientaci v nabídce podpůrných nástrojů dostupných ve školním i mimoškolním prostředí (v sociální sféře, v neziskovém sektoru), vysvětlí základní mechanismy využívané pro zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou sociálně znevýhodněného žáka. Absolventi kurzu rovněž porozumí významu „pedagogizace“ rodinného prostředí žáků a prostředkům k tomuto procesu využívaným a odnesou si několik tipů na osvědčené didaktické postupy.

 • jak identifikovat sociálně znevýhodněného žáka
 • možnosti podpory žáka ze strany školy – příklady dobré praxe
 • možnosti podpory žáka ze strany institucí a NNO (základní orientace v systému sociálních a podpůrných služeb)
 • role asistentů při zprostředkování spolupráce mezi školou, rodinou a dalšími subjekty
 • role asistentů a ostatních pedagogických pracovníků při pedagogizaci rodinného prostředí žáka
 • workshop – tipy na osvědčené didaktické postupy a materiály využitelné nejen při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Proběhne v druhé polovině března 2014.


„Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků“

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí účastníky s obecnými pravidly komunikace a se specifiky komunikace s lidmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (důraz je kladen na komunikaci s rodiči romských žáků). Poskytne jim základní znalosti technik vhodných pro usnadnění komunikace. Na příkladech vybraných kazuistik budou demonstrovány potencionální problémy v komunikaci a nabídnuty konkrétní možnosti řešení těchto problémů.

 • Obecná pravidla komunikace a základní komunikační techniky (úvodní hra, práce s připravenou modelovou situací)
 • sociokulturní specifika a specifika vyplývající z odlišné historické a vzdělanostní zkušenosti účastníků komunikačního procesu
 • očekávání a interpretace jevů účastníky komunikačního procesu
 • nácvik komunikačních technik, práce ve skupinách
 • komunikace učitel – rodič jako pro obě strany příjemný a pro školu i dítě přínosný proces – diskuse za využití kazuistik účastníků

Kurz proběhne v srpnu 2014.


„Tandem“

Akreditovaný dvoudenní kurz je zaměřen na trénink týmové spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho spolupracujícím učitelem. Zaměřuje se především na vzájemné poznání, tipy na spolupráci v rámci výuky i mimo ni a na sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí kurzu je i ukázka modelové hodiny.

Z reakcí jedné z účastnic: „Kurz Tandem byl pro mě přínosný nejen pokud jde o získané znalosti. S paní učitelkou jsme si "potykaly" a je to fajn…“

I. Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga (jednodenní seminář, 9 hodin)

 • sebepoznání a vzájemné poznání, sebehodnocení dosavadní pedagogické práce a spolupráce
 • strategické cíle vzájemné spolupráce (čeho chceme dosáhnout a jak)
 • rozdělení kompetencí, náplň práce asistenta a učitele
 • komunikační techniky – předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů – konflikt jako proces, jeho fáze a vývoj, nástroje pro jeho zvládnutí
 • základy team-teaching – rozdělení úkolů v hodině, jak efektivně využít přítomnosti a dovedností kolegy při výuce a přípravě na ni
 • řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků)

II. Výměna zkušeností – příklady dobré praxe (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • modelová hodina
 • jaké je současné postavení asistentů, jejich kompetence, role ve třídě a ve škole
 • ukázky spolupráce učitele a asistenta pedagoga z vybraných škol
 • výměna zkušeností (co vše ve škole asistenti pedagoga dělají, jak se zapojují do výuky, jak doučují, co je náplní práce asistenta na škole)
 • diskuse o tom, co se kde daří/nedaří

Kurz proběhl v srpnu 2013.


„Asistent pedagoga, učitel a vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků“

(Informační servis o jejich historii, jazykových kódech a sociokulturním zázemí)

Akreditovaný dvoudenní kurz poskytne účastníkům základní informace o historii, jazykových kódech a sociokulturním zázemí romských žáků. U žáků se sociálním znevýhodněním upozorní na možné omyly při diagnostikách SPU a LMP a uvede příklady jak jim díky spolupráci učitel – AP – rodina – předcházet.

I. Historie a jazykové kódy romských žáků (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • Úvod do romistiky - původ a historie Romů v ČR, členění do subetnických skupin, jejich pojmenování a charakteristiky
 • romština a romský etnolekt češtiny – základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou, mluvený projev dítěte a související možné omyly při diagnostikách SPU a LMP (včetně možné role asistentů při snaze o jejich eliminaci)
 • bariéry ovlivňující vzdělávání romských dětí, role „ethnic asistents“ při jejich překonávání

II. Sociokulturní zázemí romských žáků (jednodenní seminář, 8 hodin)

 • romská rodina
 • nejdůležitější tradice v romské rodině
 • způsob výchovy dětí a učení se v romských rodinách
 • kdo je a za jakých podmínek autoritou (vztah k institucím)
 • spolupráce asistenta pedagoga a učitele s rodiči (jak komunikovat atd., příklady dobré praxe)
 • řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků) + účastníci sami analyzují a definují specifika práce s minoritními (zejména romskými) dětmi

„Inkluzivní škola a asistent pedagoga“

Akreditovaný jednodenní kurz poskytne praktické informace jak školám, které již AP zaměstnávají, tak školám, které se pro tento krok teprve rozhodují.

Poskytneme rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.

 • Co to je inkluzivní škola a kdo je asistent pedagoga - co je účelem zavádění této profese do škol, rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobní asistentem, ukotvení v zákonech ČR, získání prostředků na mzdu asistenta, platové zařazení asistenta, určení náplně práce a uvedení AP do pedagogického sboru
 • Výběr uchazeče o místo asistenta, požadovaná formální i neformální kvalifikace
 • Doporučení pro spolupráci asistenta s pedagogy
 • Specifika práce asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti
 • Metodická podpora asistentů – školní poradenská pracoviště a školská poradenská zařízení
 • Příklady dobré praxe z práce asistentů pedagoga, diskuze s účastníky

 

AKTUALITY

ZŠ v Praze 10 hledá asistenta pedagoga na 0,75 úvazek

17.08.2017

Základní škola Hostýnská, Praha 10, hledá od září 2017 asistenta pedagoga pro žáka druhé třídy, úvazek 0,75. Žák má poruchu pozornosti. Požadujeme úplné střední vzdělání s maturitou, kurz asistenta pedagoga nebo pedagogické vzdělání výhodou. >>

Montessori bilingvní ZŠ v Praze 6 hledá asistenta pedagoga

16.08.2017

Pro naši montessori bilingvní základní školu na Praze 6 hledáme kolegu/kolegyni na pozici Asistent pedagoga. Požadujeme min. střední pedagogické vzdělání nebo maturitu a kurz, znalost angličtiny alespoň na mírně pokročilé úrovni. Nabízíme možnost absolvovat montessori výcvik certifikovaný American Montessori Society. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013